800121212.pl | Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Klauzula informacyjna

Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy telefonicznej danych osobowych powoduje, że Rzecznik Praw Dziecka przetwarza Twoje dane osobowe (staje się Administratorem danych osobowych). Bez podania ich nie będziemy mogli udzielić Ci pomocy. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dbamy, aby były one poufne (nikt niepowołany nie miał do nich dostępu).

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rzecznik Praw Dziecka, ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.

2. W przypadku gdybyś miał/a dodatkowe pytania o to jak chronimy i przetwarzamy dane osobowe możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@brpd.gov.pl

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, szczególności w sytuacjach, które zagrażają ich zdrowiu i życiu (zgodnie z art. 6 pkt d RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).

4. Przetwarzamy wyłącznie dane, które przekażesz nam podczas rozmowy oraz numer telefonu, z którego do nas dzwonisz.

5. Twoje dane będziemy gromadzić w postaci zarejestrowanej rozmowy oraz notatek psychologa, z którym będziesz rozmawiać. Wszystkie dane pozostaną poufne i będą przez cały czas przetwarzania chronione.

6. Twoje dane mogą zostać przekazane Policji i innym instytucjom, których zaangażowanie jest niezbędne w celu udzielenia Ci pomocy.

7. Będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu rozwiązania problemu, z którym się zwróciłeś do Rzecznika Praw Dziecka.

8. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie przekazujemy ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Przez cały czas, kiedy jesteśmy w posiadaniu Twoich danych masz prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

10. W sytuacji, kiedy uważasz, że niewłaściwie chronimy lub przetwarzamy Twoje dane przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą rodziców).

Skip to content